Regulamin

Aby korzystać z serwisu SzpitalOpinie.pl konieczna jest akceptacja poniższego regulaminu:

 

§ 1 Definicje

Serwis – serwis Szpitalopinie.pl, dostępny pod adresem(domeną) http://szpitalopinie.pl wraz z jego subdomenami.

Administratorzy – przedstawiciele właściciela serwisu SzpitalOpinie.pl, zarządzający Serwisem w jego imieniu.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym osoby korzystające z Serwisu również jako gość (osoba niezalogowana).

Ban – blokada nałożona na Konto Użytkownika, który złamał Postanowienia Regulaminu.

§ 2 Postanowienia ogólne

2.1. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2.2. Użytkownik korzystając z Serwisu zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

3.1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3.2. Użytkownik nie może:

a)      wykorzystywać Serwisu do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu,

b)      używać wulgaryzmów,

c)       używać zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

d)      łamać zasad etykiety zachowania w Internecie tzn. netykiety  http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ),

e)      promować innych stron internetowych,

f)       wpływać negatywnie na funkcjonowanie Serwisu, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej,

g)      podejmować działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący może wpływać na Użytkowników, a także działać na szkodę Użytkowników, Administratorów lub innych podmiotów trzecich,

h)      korzystać z materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu w celu innym niż w zakresie dozwolonego użytku.

3.3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych przez siebie w Serwisie. Materiały te nie naruszają praw autorskich i osobistych osób trzecich.

3.4. Użytkownik umieszczając materiały w Serwisie udziela Administratorom nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych materiałów oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratorów w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

3.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu.

3.6. Za niestosowanie się Użytkownika do Regulaminu mogą zostać nałożone blokady czasowe na korzystanie z części opcji Serwisu.

3.7. Jeżeli Użytkownik notorycznie łamać będzie Regulamin mogą zostać nałożone stałe blokady na korzystanie z części opcji Serwisu.

3.8. Administratorzy bez konieczności informowania mogą usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika, a w szczególności te niespełniające Regulaminu.

3.9. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie w celu korzystania z usług oferowanych przez Serwis, w tym także w celu wysyłania materiałów marketingowych na podany  przez niego adres e-mail.

3.10.Podane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych.

§ 4 Regulacje dotyczące zdrowia, porad i opinii

4.1. Dyskusje, treści, informacje oraz wątki medyczne w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i zastosowanie ich w praktyce każdorazowo powinno być skonsultowane podczas osobistej wizyty u specjalisty. Informacje, rady i sugestie zamieszczone w Serwisie nie mogą zastępować osobistych wizyt i konsultacji z lekarzem. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i dodatkowy. Nie należy ich rozumieć jako:

a)      konsultacji zastępującej osobistą wizytę u specjalisty,

b)      udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2011r. < Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152),

c)      wskazań, jakie leki lub środki lecznicze należy stosować,

d)      wskazań, w jaki sposób należy korzystać z danego sprzętu, leku, środka leczniczego, czy też innego wyrobu medycznego,

e)      postawienia diagnozy, czy rozpoznania choroby,

f)      wskazań dotyczących sposobu leczenia, czy wyboru formy terapii.

g) wskazań ani przeciwwskazań do wyboru placówki zdrowia, w której ma odbyć się leczenie lub konsultacje

4.2. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4.3. Porady i informacje dotyczące zdrowia znajdujące się w Serwisie, dodawane przez Użytkowników, a świadczone przez Internet nie mogą być traktowane jako wizyta lekarska i nie mogą jej zastępować. Należy zawsze mieć na uwadze, że podczas wizyty osobistej u lekarza ma on pogląd na dokumentację lekarską, możliwość przebadania pacjenta, przeprowadzenie pełnej diagnostyki, rozmowy z pacjentem.

4.4. Diagnozowanie, otrzymanie wskazań do stosowania środków medycznych, czy też uzyskanie leczenia musi być wynikiem osobistej wizyty u specjalisty.

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora

5.1. Administrator jest uprawniony do:

a)      czytania, blokowania/usuwania wszelkich treści niezgodnych z prawem lub Regulaminem,

b)      przeprowadzenia modernizacji serwisu, a tym samym do całkowitego czy tez częściowego wyłączenia Serwisu na czas niezbędny do przeprowadzenia ww. prac,

c)       zamieszczania na portalu treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści prezentowanych oraz korespondencji przesyłanej w ramach Serwisu,

d)      zmiany treści tekstów, jeśli mogłyby wprowadzać w błąd lub być niezrozumiałe/ nieczytelne dla Użytkowników (w tym również poprawy leksykalnej i ortograficznej wypowiedzi),

e)      dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

§ 6 Odpowiedzialność

6.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały umieszczane przez Użytkownika treści. Osoba, która zamieszcza w Serwisie treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź też osób trzecich.

6.2. W przypadku, powzięcia wątpliwości co do wiarygodności umieszczonych przez Użytkownika materiałów czy też uzyskania informacji, iż zamieszczone materiały naruszają/mogą naruszać prawa autorskie oraz inne prawa Użytkowników/innych osób Administrator wezwie użytkownika do potwierdzenia tytułu prawnego do przedmiotowych materiałów pod rygorem ich natychmiastowego usunięcia przez administrację serwisu.

6.3. Zamieszczanie przez Użytkownika informacji o osobach trzecich może naruszać prawo tych osób do ochrony danych i prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z opublikowaniem przez Użytkownika zdjęć/wizerunku tych Osób. Wszelką odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który opublikował sporne materiały.

6.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie materiałów czy informacji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.

6.5. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych i publikowanych na łamach Serwisu produktów.

6.6. Administrator ponosi wyłącznie odpowiedzialność za działania i zaniechania o ile były one przez niego zawinione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem lub zaniechaniem Użytkowników oraz osób trzecich, awarią sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych Użytkowników.

6.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z konieczności dokonywania jego modernizacji.

§ 7 Jednostki medyczne służby zdrowia

7.1. Informacje o wszystkich jednostkach medycznych znajdujących się w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny. Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby prezentowane informacje o jednostkach medycznych służby zdrowia były rzetelne oraz pełne, jednak należy mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy informacje przedstawione w Serwisie zawierają rozbieżne informacje wobec rzeczywistości to należy zawsze brać pod uwagę informacje zawarte w oficjalnych źródłach informacji o jednostce. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody spowodowane takimi rozbieżnościami.

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1. Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby serwis SzpitalOpinie.pl funkcjonował sprawnie, bez zakłóceń oraz umożliwiał swoim Użytkownikom korzystanie z wszelkich dostępnych funkcjonalności Serwisu.

8.2.Regulamin serwisu dostępny jest pod adresem http://SzpitalOpinie.pl/regulamin.

8.3.Z ważnych powodów, zwłaszcza organizacyjnych, technicznych lub prawnych, Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, bez uzasadniania przyczyny. Zaktualizowana treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie Serwisu, a Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie.

8.4.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 07. 2014

 

SzpitalOpinie.pl

kontakt@sprawdzlek.pl